ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

บัญชีการเงิน และบัญชีภาษีอากร
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : พุทธิมา เกิดศิริ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ “บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง” จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 ได้ปรับเนื้อหา และ update มาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีอากรล่าสุด พร้อมทั้งยกตัวอย่างของประเด็นปัญหา สอดแทรกเทคนิคต่างๆจากประสบการณ์วิชาชีพของผู้เขียน มาอธิบายให้ท่านผู้อ่านได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษีอากรได้โดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย