ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ยรรยง ธรรมธัชอารี
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจ ด้วยการอ้างอิงคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงานทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้หลักเกณฑ์และแนวความคิดในเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร ซึ่งต้องการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากผลงานของฝ่ายบัญชีมากยิ่งขึ้น