ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบัญชีชั้นสูง 1
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อรพินท์ อ่วมเพ็ง
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ 'การบัญชีชั้นสูง 1' เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในแต่ละเรื่องที่ออกมาบังคับใช้ เช่น ฉบับที่ 30 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   ฉบับที่ 46 เรื่องรายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นักศึกษาและผุ้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและศึกษาในระดับสูงขึ้น