ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

หลักการบัญชีการเงิน : Financial Accounting
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ. สุธี ขวัญเงิน
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ ถือว่าเป็นตำราที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้นหรือการบัญชีการเงินสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้า ใจพื้นฐานในเรื่องลักษณะทั่วไปของการบัญชี งบการเงินต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำ เนินงานของธุรกิจ