ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613)
หมวด : พาณิชยกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ดร. กิจจา บานชื่น
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :   หนังสือ "มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ" เล่มนี้ มีเนื้อหา 9 บท คือ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ ทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ การประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการทำงาน หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาขีพ รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ