ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual Basic.NET
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ธีระพล ลิ้มศรัทธา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่จะช่วยให้คุณเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual Basic.NET ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับแนวคิดเชิงวัตถุ เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การตีความเชิงวัตถุ การกำหนดความรับผิดชอบของคลาสและพฤติกรรมของคลาส อีเวนต์และดีลีเกต การสืบทอดคุณสมบัติของคลาสและการใช้งานอินเตอร์เฟซ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ท้ายบทแต่ละบทยังได้ทำบทสรุปไว้โดยชัดเจน และมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย