ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้มีชื่อเต็มว่า "แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ ชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS (Contemporary Concepts of Public Management : A Comparative Analysis and Applications : Essays on NPM, NPG and NPS) เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา นักบริหาร และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาต้านสังคมศาสตร์และการบูรณาการ ของความรู้ข้ามศาสตร์ต่าง ๆ ในสักษณะของความเป็นสหวิทยาการยุคใหม่ เช่น การปกครอง การบริพาร การจัดการ นโยบายสาธารณะ ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และอื่น ๆ จากการที่ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ยังเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไทย ผู้ที่มีความสนใจสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ ในการแสวงหาคำตอบของการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะของประเทศไทย ในกระแสโลกยุคปัจจุบัน และ สามารถนำแนวคิด ทฤษฎี ที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ไว้ไปใช้ในการอ้างอิงและกำหนดกรอบแนวคิตในงานวิจัยและผลงาน วิชาการในประเด็นการจัดการสาชารณะและการอภิบาล (Public Management and Governance)